دکتر محمدجعفر ایرانی: تعاون در مسیر توسعه

تعاون در مسیر توسعه
محمدجعفرایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون در همایش متولیان اجرایی بحش تعاون که درمشهدمقدس برگزار شد گفت:

باعنایت به شعار ترسیمی سال توسط مقام معظم رهبری،نقش تعاون بسیار موثر است
ایرانی افزود: اقتصادتعاونی بعنوان پیشران اقتصادمردمی و عامل مهم جهش تولید بامشارکت مردم است
این حقوقدان گفت: قالب وماهیت حقوقی تعاونی از متمایزترین اشکال تجاری موجود است که در مردمی سازی اقتصاد و توانمند نمودن مردم ، می تواند بسیار نقش آفرین باشد
در پایان این مدیر ارشد نظام بانکی گفت: شبکه تعاونی در دنیا بسیار قوی،موثر،کارگشا وسهیم در افزایش قدرت اقتصادی و سرانه خالص ملی است که در ایران نیز در مسیر توسعه قرار گرفته است

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.