گزارش خبری

شناسایی نقاط قوت و ضعف در جامعه ایثارگری کشور از اولویت های اساسی است

دکتر محمد جعفر ایرانی : شناسایی نقاط قوت و ضعف در جامعه ایثارگری کشور از اولویت های اساسی است. دکتر محمدجعفر ایرانی به دعوت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد ...