گزارش خبری

دکتر محمدجعفر ایرانی
دکتر محمدجعفر ایرانی : تئوری تئولند

دکتر محمدجعفر ایرانی که در اواخر دهه 80 هجری شمسی باطرح نظریه جدید"تئوری تئولند"دونظریه قدیمی "هارتلند"و"ریملند" را رد کرده و در معادلات جدید جهانیکم اهمیت نمود بار دیگر مبانی این ...