گزارش خبری

دکتر محمدجعفر ایرانی -تسهیلات حمایتی
دکتر محمدجعفر ایرانی : تسهیلات حمایتی بانک توسعه تعاون

56 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک توسعه تعاون به گروه‌های هدف : عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 56 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک به گروه‌های ...