گزارش خبری

دیدار با خانواده شهدا
دکتر محمدجعفر ایرانی : بوسه بر پیشانی پدر شهید

پدران و مادران باقیمانده از شهدا، ای چراغ‌های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا! در این عالم، صوتی که روزانه من می‌شنیدم و مأنوس ...