گزارش خبری

دکتر محمدجعفر ایرانی
دکتر محمدجعفر ایرانی : ۳ اقدام ویژه برای تقویت زیربنایی بانک‌ها در دولت سیزدهم

* تامیــــــن منــــــــابع مــــــالی دغـــــدغه اصلــــــی تولیــــــدکنندگان* چالش و افزایش هزینه تامین مالی برای واحدهای تولیدی* ناتـــــــــرازی در تقـــــــــــاضا و عرضــــــــــــــه منـابع مالی در کشور تامین منابع مالی دغدغه اصلی ...