گزارش خبری

دکتر محمد جعفر ایرانی
دکتر محمدجعفر ایرانی : گردشگری،فرصتی مغتنم برای توسعه اقتصادی است

دکتر محمدجعفرایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون در حاشیه بازدید ازشانزدهمین نمایشگاه گردشگری وصنایع دستی گفت : تنوع جغرافیا و تکثر قومی وفرهنگی کشور فرصت مناسب ومنحصربفردی را ایجادکرده که ...